360˚ Performans Değerlendirmesinde Kullanılan Yetkinlikler

360˚ Performans Değerlendirmesinde Kullanılan Yetkinlikler

Çalışanların durumlarının daha iyi gözetlenebilmesi ve eksikliklerinin tespit edilerek geliştirilmelerinin temin edilebilmesi adına performans değerlendirmesi yapmanın önemi büyüktür. Ancak performans değerlendirme yapılırken kullanılacak yöntem, elde edilmek istenen yararların ulaşılabilirliği açısından daha elzemdir. Bu noktada 360 derece performans değerlendirme yöntemi ön plana çıkmaktadır.

Pusula360'a değerlendirme formlarınızı ekleyebilir veya hazır formlarımızı kullanabilirsiniz.

Çalışanların çok yönlü bir şekilde değerlendirilmesine olanak tanıyan bu yöntemde pek çok yetkinlik söz konusudur. Performans değerlendirmesinde kullanılan yetkinlikler şu şekilde sıralanabilir:

 • Bireysel Gelişime Katkı: Bu yetkinlik, kurum içerisinde farklı pozisyonlarda görev alan bireylerin eksik yönlerinin tespit edilmesine, problemlerinin belirlenmesi ve çözüm için gerekli olan adımların planlanarak uygulamaya konulmasına denk gelmektedir. Yetkinlik formu üzerinde aranan yetkinliklerden biridir.
 • Çalışanları Yönlendirme ve Motive Etme: Çalışanlarda ve özellikle de yönetici pozisyonlarında görev alanlarda, işletme içerisinde bulunan bireylerin kurum amaçları doğrultusunda motive edilmesini ifade etmektedir. Bu doğrultuda çalışanları daha verimli hale getirebilecek yöntemlerin belirlenmesi ve uygulanması beklenmektedir.
 • Değişime Açıklık: Her şeyin hızlı bir şekilde değişim gösterdiği günümüz modern toplumunda, değişime açıklık büyük bir anlama sahiptir. Meydana gelmesi muhtemel değişimlerin önceden tahmin edilmesi ve bu değişimler ile herhangi bir çatışma yaşanmadan uyum sağlanabilmesi adına değişime açıklık yetkinliği kullanılmaktadır.
 • Devam/Devamsızlık ve Zaman Kullanımı: Yetkinlik bazlı performans değerlendirme yönteminde kullanılan yetkinliklerden bir diğeri olan zaman kullanımı, çalışanın iş içerisindeki zamanını kullanma biçimleri ile işe devam durumlarını ifade etmektedir. Bu noktada değerlendirmeye tabi tutulan kişinin iyi bir zaman planlayıcısı olmasına dikkat edilmektedir.
 • Dış İlişkiler ve Müşteri Odaklılık: 360 derece performans değerlendirme yönteminde kullanılan dış ilişkiler ve müşteri odaklılık kriteri, personelin başta müşteriler olmak üzere işletmenin dış çevresi ile iletişim kurabilme becerisi anlamına gelmektedir. Personelin bu iletişimde müşteri odaklı olması ve olaylara müşterinin gözünden yaklaşarak en yüksek memnuniyeti sunması beklenmektedir. Bu noktada müşterileri etkin bir şekilde dinlemek, söylediklerini tam olarak anlamak ve bağlılıklarını devam ettirebilmek adına çözüm üretmek önem arz etmektedir.
 • Fiziki Yeterlilik ve Giyim: Sürekli olarak müşterilerin gözü önünde bulunan ve onlarla irtibata geçen personel açısından fiziki görünümün iyi olması ve kıyafete özen gösterilmesi de önemli bir yetkinliktir. Personelin kurumun imajına ve kimliğine yakışmayacak kıyafetlerden kaçınması ayrıca fiziksel görünüm olarak da kendine özen göstermesi gerekmektedir.
 • Genel Kültür: Yetkinlik formu üzerinde yer alan bir diğer yetkinlik ise genel kültür düzeyinin yüksek olmasıdır. Bireyin iş ile alakalı bilgilerini artırmasının yanı sıra; genel kültür düzeyini artırmak için de çaba sarf etmesi ve farklı konularda da iletişim kurabilecek düzeyde bilgi sahibi olması beklenmektedir.
 • Görev Bilinci: Bu yetkinlik diğer bir değişle sorumluluk sahibi olmaktır. Herhangi bir yöneticiden talimat gelmesine gerek kalmadan bireyin kendi görevinin getirmiş olduğu sorumlulukların bilincinde olması ve bu doğrultuda hareket etmesi olarak tanımlamak da mümkündür. Görev bilinci yüksek olan personeller, işletmelerdeki hantallığın azaltılması ve işlerin akıcı hale getirilmesi bakımından önemli bir role sahiptir.
 • Güvenirlik: Performans değerlendirmede kullanılan yetkinlikler arasında güvenilirlik de oldukça ön plana çıkmaktadır. Personelin iş ahlakına uygun davranışlar sergilemesi ve kendisine verilen görevleri eksiksiz bir şekilde yerine getirerek rüştünü ispat etmesi bu konuda beklenen davranışlardır.
 • Hizmet Anlayışı: Bir işletme içerisinde çalışanlardan beklenen temel yetkinliklerden bir diğeri de işletmenin hizmet anlayışını benimsemiş olması ve bu doğrultuda müşterilere yaklaşmasıdır. Hizmette kalite ve müşteri memnuniyetini merkeze alarak davranma, bu anlayışın temellerini teşkil etmektedir.
 • İletişim Becerileri: Gelişmiş iletişim becerilerine sahip olmak yetkinlik performans değerlendirme yönteminde talep edilen yetkinlikler arasında önemli bir konuma sahiptir. Burada hem işletmenin iç çevresi ile hem de dış çevresi ile etkili bir şekilde iletişim kurabilmesi yönünde bir beklenti söz konusudur. Özellikle ikna edici iletişim yeteneği, çalışanlar açısından son derece önem arz etmektedir.
 • İlişki Yönetimi: Esasında ilişki yönetimi yetkinliğinin temelinde de iletişim becerileri yer almaktadır. Bu noktada çalışanlardan, karşılarında bulunan kişinin güvenini kazanacak biçimde iletişim kurmaları beklenmektedir. İletişimde tek yanlı davranmak yerine, karşıdaki kişiye de görüşlerinin değerli olduğunu hissettirmek, bu yetkinliğin temel noktası olarak kabul edilmektedir.
 • İş Bilgisi: Bir işi yapabilmek adına o iş hakkında yeterli ölçüde bilgiye sahip olmak da önemli bir yetkinliktir. Burada iş bölümüne dikkat edilmesi ve saygı gösterilmesi gereklidir. Her çalışan yalnızca kendi çalışma alanının sınırları içerisinde kalmalı ve bilgi sahibi olduğu alanda üzerine düşen görevleri yerine getirmelidir.
 • İş Disiplini: Performans değerlendirmede kullanılan yetkinlikler arasında ön plana çıkanlardan biri de iş disiplinidir. Her çalışandan işletme içerisinde kendisine düşen görevleri ciddiye alması ve disiplinli bir davranış sergileyerek yerine getirmesi elzemdir. Disiplinli olmak, kurumsal hedeflere ulaşabilmek adına önemli bir yetkinliktir.
 • İş Kalitesi ve Hedeflere Ulaşma: Bir personel hem işletme içerisinde kendisine konulan hedeflere ulaşabilmek hem de kendisi için belirlemiş olduğu hedeflere ulaşabilmek için çaba göstermelidir. Ancak hedefe ulaşmak adına yapılan işin kalitesinden taviz verilmemesine de özen gösterilmelidir.
 • Karar Alma: 360 derece performans değerlendirme yönteminde personelden beklenen yetkinliklerden bir diğeri de karar alabilme becerisine sahip olunmasıdır. Gerekli olduğu durumlarda birey inisiyatif alabilmeyi ve isabetli karalar alarak uygulayabilmeyi bilmelidir.
 • Kişisel Bütünlük: Kişisel bütünlük, bireyin hem iş hayatında hem de gündelik hayatında ihtiyaç duyduğu bir unsurdur. Bireyin düşüncede, sözde ve eylemde tutarlı olması anlamına gelmektedir. Farklı bir şey düşünen, düşündüğünü olduğundan daha farklı biçimde ifade eden ve neticede de ifade ettiğinden daha farklı bir şey ortaya koyan bireyler, işletmeler açısından ideal değildir. Burada bireyin tüm yönleriyle kendi içerisinde ahenk sahibi olması beklenmektedir.
 • Kurumsal Farkındalık: Kurumsal farkındalık, bireyin içerisinde bulunduğu organizasyonu iyi tanıyabilmesi ve analiz edebilmesidir. Güç ilişkilerini, değerleri ve öncelikleri doğru bir şekilde kavramak suretiyle, personelin kurum ile özdeşleşmesi gerekmektedir.
 • Liderlik: Liderlik yetkinliği, yalnızca yönetici pozisyonunda olan bireyler için değil; kurum içerisindeki bütün bireylerde az da olsa bulunması gereken bir yetkinliktir. Yetkinlik formu üzerinde de geniş bir yer tutan liderlik, bireyin farklı konularda diğer çalışanlara öncülük edebilme potansiyelini ifade etmektedir.
 • Motivasyon: Çalışanın performansını etkileyen en önemli unsurlardan biri motivasyondur. Bireyin kendini yaptığı iş ile bütünleştirmiş olması ya da istekli bir şekilde çalışması oldukça önemlidir. Çalışanların motive olabilmeleri açısından zaman zaman düzenlenecek etkinlikler oldukça yararlıdır.
 • Performans Yönetimi ve Çalışanların Gelişimi: Çalışanlar, kendilerine yapılan performans değerlendirme testlerinden ayrı; kendilerini testlere tabi tutmalı ve eksikliklerini tespit ederek geliştirmeye çalışmalıdır. Unutulmamalıdır ki eğitim ömür boyu devam eden bir süreçtir.
 • Planlama ve Organizasyon: Performans değerlendirmesinde kullanılan yetkinlikler içerisinde planlama ve organizasyon yetkinliği de önemli bir yere sahiptir. Özellikle nitelikli çalışanlarda, işin en verimli olacak şekilde planlanması ve bu planın uygulanmasına yönelik yetkinlikler talep edilmektedir.
 • Problem Çözme Becerileri: Analitik düşünebilme ve problem çözme becerileri, yetkinlik performans değerlendirme işleminde sıklıkla kullanılan yetkinliklerden biridir. Bireylerin karşılaştıkları sorunlara çözüm üretebilmeleri ve bu çözümleri de uygulayabilmeleri beklenmektedir.
 • Takım Çalışması: Bir işletmenin başarıya ulaşabilmesi ve verimli bir çalışma düzeni sergileyebilmesi açısından takım çalışmasının rolü büyüktür. Bu yüzden de bireylerde benliklerinden arınmış olmaları ve takım halinde çalışmaya uyumlu olmaları beklenmektedir. Çalışanlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve takım çalışmasının daha fazla teşvik edilmesi adına işletmelerin zaman zaman organizasyonlar düzenlemesi olumlu olacaktır.
 • Teknik Beceriler: Yapılan iş ile ilgili teknik beceriler de performans değerlendirme yetkinlikleri arasındadır. İşin yapılışını doğrudan ilgilendiren teknik konular hakkında yeterli düzeyde bilgisi olan bireyler, işletmeler açısından her zaman tercih sebebidir.

Pusula360 performans değerlendirme sistemi, işletmelere danışmanlık ve sistem maliyetlerini düşürecek avantajlar sağlamaktadır. Bunların başında, her pozisyon için özel olarak oluşturulmuş performans değerlendirme formları gelmektedir. Şirket tarafından belirlenecek yetkinlikler doğrultusunda oluşturulan bu formlar, daha etkin bir değerlendirme yapabilmek adına değerlidir. Bununla birlikte tamamen ücretsiz olan yetkinlik formlarını her değerlendirme için farklılaştırabilirsiniz. Yetkinliklerin ağırlık ve öncelik sıralamalarını belirleyebilir, özel ayarlar yapabilirsiniz.

Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme

Performans değerlendirmede kullanılan yetkinlikler konusunda rehber rol oynayan Pusula360 performans değerlendirme sistemi, kolay ara yüzü sayesinde rahatlıkla kullanılabilmektedir. Dilerseniz şimdi ücretsiz üye olabilir ve Pusula360’ın sunmuş olduğu ayrıcalıklardan yararlanmaya başlayabilirsiniz.

Demo talep etmek için tıklayın

İlginizi Çekebilecek Bloglar

BAŞLAMAYA HAZIR MISINIZ?

Performans değerlendirme süreçlerinizi 3 adımda kolayca oluşturun ve yönetin

HEMEN DEMO TALEP ET